TÜZÜK

TÜZÜK

SİVASLI GİRİŞİMCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

MADDE 1- DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

Derneğin Adı                   
" SİVASLI GİRİŞİMCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ”DİR.

Kısa Adı;
SİVGİAD'DIR.

Derneğin Merkezi           
İSTANBUL/ AVCILAR DIR.

Dernek                           
Derneğin şubesi yoktur

Derneğin logosu               
Derneğin logosunu yönetim kurulu belirler

 

MADDE 2- DERNEĞİN AMACI:

 1. Demokrasi ve insan hakları evrensel ilkelerine  bağlı, girişimci İş Adamlarının, inanç ve düşünce özgürlüklerine saygılı, Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş uygarlık hedef ve ilkelerine sadık bir toplumsal yapıyı desteklemek. Demokrasi, sivil toplum ve hukuk devleti anlayışı doğrultusunda girişimcilerin iş dünyasındaki statülerini sağlamlaştırmak ve ülke ekonomisine katkılarını artırmak amacıyla iş adamlarına yürütmekte oldukları faaliyetlerde destek olmak.
 2. İş Adamlarını kendi aralarındaki işbirliği ve dayanışmanın geliştirilmesi amacına yönelik faaliyetlerde bulunmak. Bu çerçevede istihdam yaratacak girişimcilere destek olmak.
 3. İş Adamlarına bu faaliyetleri ile ilgili olarak karşılaşabilecekleri güçlüklerin aşılması için yardımcı olmak.
 4. İş Adamı olabilecek kişilere bilgi, tecrübe, eğitim, vb. desteği sağlamak. 
 5. Üyelerin ekonomik ve kişisel gelişimi için ortak akıl kullanmak. Yeni fikirler üretmek. Sektörel anlamda iş geliştirme ve Ar-Ge konularında çalışmalar yapmak. Yeni yatırım alanları oluşturmak. Üyeler arasındaki iletişim, yardımlaşma ve dayanışmanın sağlanmasına çalışmak.
 6. Kültürel ve sosyal konularda fikirler üreterek, lobi faaliyetlerinde bulunmak. Bu konularda bilimsel araştırmalar yaptırarak kamuoyunu aydınlatmak. Mevcut yasalar çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışındaki benzer kuruluşlarla işbirliklerini geliştirerek üyelerin ve ülke ekonomisinin yararlanmasını sağlamaktır.
 7. Sürdürülebilir kalkınma oluşumuna katkı sunmak için çalışmalar yapmak.

 

MADDE 3- DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI:

Dernek amaçlarına ulaşmak üzere aşağıda belirtilen faaliyetleri yürütecektir:

 1. İş Adamlarına, idari, mali ve hukuki konular, bilişim teknolojisi, elektronik ticaret ve bu alanlarda meydana gelen son gelişmeler hakkında bilgi vermek. Belirtilen konularda üyelerinden gelen talepleri diğer üyeler veya uzmanlar aracılığıyla yanıtlamak ve yaratıcı fikirleri olan İş Adamlarına, faaliyet göstermek istedikleri alanda ihtiyaç duyacakları teknik ve mali desteğe ulaşmalarında yardımcı olmak.
 2. Üyeler arasındaki dayanışma ve işbirliğini artırıcı her türlü faaliyette bulunmak.
 3. Yasal gereklilikleri yerine getirmek kaydıyla, başka ülkelerde benzeri çalışmalarda bulunan dernek, vakıf vb. kuruluşlarla bilgi alışverişinde bulunmak. Ulusal ve uluslararası seminerler düzenlemek. Yabancı ülkelerdeki benzer dernekler tarafından düzenlenen seminer, eğitim ve dernek amacı ile uyumlu sair faaliyetlere katılmak üzere temsilci göndermek. Temsilcilerini geri çekmek. Söz konusu dernek ve kuruluşlara üye olmak.
 4. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere, konferanslar, paneller, sosyal etkinlikler, yarışmalar ,fuar düzenlemek, jüriler oluşturmak, ödüller vermek.
 5. Amaç ve faaliyetleri dâhilin de radyo ve televizyon, dergi, gazete, kitap, broşür gibi yayın vasıtalarından faydalanmak. Video, kaset, belgesel film ve CD Rom hazırlamak. Web sitesi  kurmak. Arşiv oluşturmak. Dernek adına dergi, gazete, kitap, broşür ve süreli yayın çıkartmak. Amacıyla ilgili makamlardan onay almak.
 6. Dernek, üyelerine her türlü mesleki eğitim verebileceği gibi üyelerin ihtiyaç duydukları mesleklerde eleman yetiştirmek üzere her türlü eğitimi vermek ve gerekirse dışarıdan hizmet almak.
 7. Amaç ve hizmet konuları ile ilgili olarak Avrupa Birliği yapılandırma sürecinde projeler üretmek, üretilecek projeler hakkında eğitim almak. Bu işlerin yürütülmesi esnasında gerekli komisyonları kurmak.
 8. Başta, Sivas  ve Sivaslıları temsilen kurulmuş veya kurulmak  üzere yerli ve yabancı, özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, mesleki teşekküller, vakıf, dernek, federasyon ve bir üst kuruluş, birlik ve benzerleriyle doğrudan doğruya veya bunlara bağlı olan kuruluşlar ile amaçları doğrultusunda  protokoller yapmak. İşbirliği teklifleri  geliştirmek ve  işbirliği yapmak. 
 9. Yurtiçi ve yurtdışından şartlı ya da şartsız bağış kabul etmek. Kamuya yararlı vakıf ve derneklere bağışta bulunmak. Dernek tüzel kişiliği adına gerekli taşınır ve taşınmazları satın almak. Her türlü ayni hakka sahip olmak. Gerektiği takdirde sahip olunan taşınmazlar üzerinde ipotek dahil her türlü takyidat tesis etmek. tesis edilmiş olanları fek etmek. Kullanım hakkını almak ya da işletmek, kiralamak. Sahip olduğu ya da olacaklarını kiraya vermek. Lokal ve diğer sosyal tesisler açmak, işletmek. Yönetim kurulunun belirlediği esaslarda burs vermek, kredi almak. Borçlanmak için gerekli olan her türlü hukuka uygun eylem ve işlemleri yapmak.
 10. Amaç ve hizmet konuları ile ilgili olarak gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurmak ve/veya anılan kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.
 11. Ekolojik ve çevreci projeleri destek olmak. Bu tür çalışmaları teşvik etmek.
 12. Eğitime katkı sunmak. Katkı yapmak üzere üyeleri vasıtası ile eğitim kurumları kurulmasını desteklemek ve teşvik etmek.
 13. Kadınlara ve gençlere sosyal yaşam ve girişimcilik konusunda cesaretlendirici destek vermek, onları teşvik etmek.
 14. Üyelerin arasında ki ortak projeleri ve işbirliğini  desteklemek, işbirliğini gerçekleştirmek.
 15. Genel Kurul'un kararı ve yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi koşulları ile yurtiçinde ve yurtdışında gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilik açmak. Bu işlerin yapılması ve yürütülmesi esnasında gerekli komisyonları kurmak.

 

 

Cihangir Mahallesi Valide Sokak No.1/3 Avcılar İstanbul

0.212 591 72 42

0.531 330 47 58

info@sivgiad.com

0.212 591 72 42